ओली सरकारले नियुक्त गरेको सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाइयो

-


     जनहित न्युज    
     असाेज ५ गते २०७८


sf7df8f}F, @( c;f/ . gjlgo'Qm k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfsf] ;+of]hsTjdf gjlgo'Qm dGqLx? -afns[i0f vfF8, 1fg]Gb| sfsL{, kDkmf e';fn / hgfb{g zdf{_, l;+xb/af/l:yt k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb sfof{nodf a}7s a:b} . ;f] a}7sn] ;a} gful/snfO{ lgMz'Ns vf]k pknAw u/fpg] lg0f{o u/]sf] 5 . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक नियुक्ति गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारको यो निर्णयसँगै भारतका लागि नीलाम्बर आचार्य, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अमेरिकाका डा। युवराज खतिवडा, बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी, बंगलादेशका वंशीधर मिश्र, ओमानकी शर्मिला पराजुली, जापानकी प्रतिभा राणा, मलेसियाका उदयराज पाण्डे, इजरायलका अन्जान शाक्य, कतारका नारद भारद्वाज, स्पेनकी आङफुटि शेर्पा र दक्षिण अफ्रिका निर्मलकुमार बिक फिर्ता भएका छन् ।

यी राजदूतमध्ये जापानका लागि नेपाली राजदूत राणा र ओमानकी राजदूत पराजुलीबाहेक अरुलाई यसभन्दा अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । राणा र पराजुलीलाई भने २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नै नियुक्त गरेको थियो । राणा प्रधानमन्त्री देउवाकी सासु हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?